KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. (Şirketimiz) olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, etkinlik biletlerinin satışının yapılması, , tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak teslim edilebilmesi, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, fatura, iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, elektronik kanallar üzerinden Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, yetkili otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili, bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra iletişim izni vermeniz durumunda tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

Rıza Gerektirmeyen Haller

Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel verileriniz; mevzuatın izin verdiği hallerde mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar, resmi kurumlar, tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız proje/program ortağı kuruluşlara, yurt içi /yurt dışı kuruluşlara, destek ve danışmanlık hizmeti aldığımız kuruluşlara, biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen organizasyon firmalarına alınan hizmet kapsamı ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet sitesi, mobil siteler ve dijital uygulamalar, çağrı merkezi, perakende satış noktaları , etkinlik mekanı ana gişeleri, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Haklarınız
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

  • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) işlenmişse bilgi talep etme,
  • c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  • e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.